Polityka Prywatności

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI (Polityka Przetwarzania Danych Osobowych oraz Polityka Plików Cookies) Platformy B2B.SkandynawskiDom.com

 

§ 1 Postanowienia ogólne

1.      Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Platformy B2B.SkandynawskiDom.com (zwanej dalej: „Platformą”).

2.      Właścicielem Platformy i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest spółka FIRMA DENIX Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Dzierżoniowie (58-200) ul. Strumykowa 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydz. Gosp. KRS, pod numerem KRS 0000612387, NIP 8822123879, BDO 000404871, REGON 364198313, (dalej jako: DENIX lub Sprzedawca).

3.      Dane osobowe zbierane przez DENIX za pośrednictwem Platformy są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (dalej jako: RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1781).

4.      W ramach niniejszej Polityki Prywatności opisano w jaki sposób i w jakim zakresie zbierane są dane osobowe, do jakich celów są wykorzystywane, komu są udostępniane oraz jak chronione. Znajdują się tu również informacje o tym, 
jakie prawa przysługują osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

5.      DENIX dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Platformę.

 

§ 2 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

1.      DENIX zbiera informacje dotyczące osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, (zwani dalej jako Klient).

2.      Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:

·      rejestracji konta na Platformie, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); zgoda osoby, 
której dane dotyczą na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

·      rozmów telefonicznych prowadzonych przez pracowników Klienta z pracownikami DENIX; Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

·      realizacji umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np. gdy na bazie przepisów podatkowych lub rachunkowych Administrator rozlicza zawarte umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

·      subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna - zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

3.      W przypadku rejestracji konta na Platformie, Klient podaje:

·      adres e-mail;

·      dane adresowe:

o   kod pocztowy i miejscowość;

o   kraj (państwo);

o   ulica wraz z numerem domu/mieszkania.

·      imię i nazwisko oraz oznaczenie firmy,

·      numer telefonu,

·      numer NIP.

4.      Podczas rejestracji konta na Platformie Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może samodzielnie zmienić hasło w późniejszym czasie.

5.      W przypadku realizacji zamówienia przetwarzamy również:

·      numer rachunku bankowego;

·      adres dostawy.

6.      W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Klient podaje jedynie swój adres 
e-mail.

7.      Podczas korzystania ze Strony Internetowej Platformy mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

8.      Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na naszej Platformie. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

9.      W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności na Platformie takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące firmy (nazwa), dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

10.    Przekazanie danych osobowych do DENIX jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Platformy, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta.

 

§ 3 Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane?

 

1.      Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta DENIX przy prowadzeniu Platformy. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom DENIX co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

·      Podmioty przetwarzające. DENIX korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie DENIX. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu na Platformie, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;

·      Administratorzy. DENIX korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie 
na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi bankowe.

2.      Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

3.      Dane osobowe Klientów przechowywane są:

·      W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez DENIX tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić DENIX i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe 
oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

·      W przypadku, gdy podstawa przetwarzania danych jest związana z wykonaniem umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez DENIX tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

4.      W przypadku dokonania zakupu na Platformie dane osobowe mogą być przekazywane firmie kurierskiej, w celu dostarczenia zamówionych towarów.

5.      Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Platformy do preferencji Klientów, a także administrowania Platformą.

6.      W przypadku, gdy Klient dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) 
na jego adres e-mail DENIX będzie wysyłać wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych na Platformie.

7.      W przypadku skierowania żądania DENIX udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz innym upoważnionym podmiotom.

 

 

§ 4 Prawa osób, których dane dotyczą

 

1.      Prawo do cofnięcia zgody - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

·      Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił DENIX.

·      Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.

·      Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez DENIX zgodnie z prawem przed jej cofnięciem

·      Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem DENIX może świadczyć jedynie za zgodą.

2.      Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 21 RODO.

·      Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli DENIX przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług DENIX, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Platformy oraz ułatwienie korzystania z Platformy, a także badanie satysfakcji.

·      Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.

·      Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i DENIX nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Klienta zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Klient wniósł sprzeciw.

3.      Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) - podstawa prawna: art. 17 RODO.

·      Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.

·      Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

o   dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane 
lub w których były przetwarzane;

o   wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;

o   wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;

o   dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

o   dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu DENIX podlega;

o   dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

4.      Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, DENIX może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega DENIX. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług DENIX, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/ adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.

5.      Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 18 RODO.

·      Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. DENIX nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

·      Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:

o   gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas DENIX ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;

o   gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania;

o   gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

o   gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację (tj. do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy 
po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą) – ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Klienta.

5.      Prawo dostępu do danych - podstawa prawna: art. 15 RODO.

·      Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo:

o   uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

o   uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu 
oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

o   uzyskać kopię swoich danych osobowych.

6.      Prawo do sprostowania danych - podstawa prawna: art. 16 RODO.

·      Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z §6 Polityki Prywatności.

7.      Prawo do przenoszenia danych - podstawa prawna: art. 20 RODO.

·      Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Klienta w postaci pliku w formacie csv, 
który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

8.      W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, DENIX spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – DENIX nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

9.      Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

10.   Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych 
lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

 

§ 5 Zarządzanie bezpieczeństwem - hasło

 

1.      DENIX zapewnia Klientom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Klienta w Serwisie. DENIX stosuje certyfikat SSL wystawiony przez jedną z czołowych światowych firm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet.

2.      W przypadku, gdy Klient posiadający konto na Platformie utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Platforma umożliwia wygenerowanie nowego hasła. 
DENIX nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętam hasła?”, podanym przy formularzu logowania do konta na Platformie. Nowe hasło zostanie automatycznie wysłane na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta.

3.      DENIX nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do  konta Klienta.

 

 

§ 6 Mechanizmy cookies, adres IP

 

1.      Platforma używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez DENIX na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Platformę, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez DENIX produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Platformę. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów na Platformie.

2.      DENIX wykorzystuje dwa typy plików cookies:

·      Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych 
ani żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów.

·      Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.

3.      DENIX wykorzystuje cookies własne w celu:

·      uwierzytelniania Klienta na Platformie i zapewnienia sesji Klienta na Platformie (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Platformy ponownie wpisywać loginu i hasła;

·      analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Strony Internetowej Platfomy, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

4.      DENIX wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).

5.      Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Platformy. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Platformy będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

6.      Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies (linki):

·      przeglądarka Internet Explorer (https://support.microsoft.com/pl-pl/topic/jak-usun%C4%85%C4%87-pliki-cookie-w-programie-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc);

·      przeglądarka Microsoft EDGE (https://support.microsoft.com/pl-pl/windows/program-microsoft-edge-i-przegl%C4%85danie-danych-a-prywatno%C5%9B%C4%87-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd);

·      przeglądarka Mozilla Firefox (https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka);

·      przeglądarka Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl);

·      przeglądarka Safari (https://support.apple.com/pl-pl/HT201265);

·      przeglądarka Opera (https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies).

 

 

§ 7 Zmiany Polityki Prywatności

 

1.      Polityka Prywatności dostępna jest na stronie internetowej www.b2b.skandynawskidom.com.

2.      Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym DENIX poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.

3.      Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres naszego Inspektora Ochrony Danych: [email protected]

4.      Polityka Prywatności w chodzi w życie z dniem 26.05.2021 r.