Regulamin

Regulamin Platformy B2B.SkandynawskiDom.com    

 

§ 1 Postanowienia ogólne

1.    Niniejszy regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży dotyczących rzeczy ruchomych, w tym składania zamówień oraz ich realizacji za pośrednictwem Platformy B2B.SkandynawskiDom.com [zwanej również „Platformą”] oraz świadczenia drogą elektroniczną nieodpłatnych usług w postaci prowadzenia konta Klienta, Newsletter’a, wyrażania opinii o Produkcie, którego dotyczyła umowa sprzedaży oraz Formularza Kontaktowego. 

2.    Regulamin ma zastosowanie do Przedsiębiorców korzystających z Platformy i określa zasady korzystania ze Platformy oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Platformy. 

3.    Platforma B2B.SkandynawskiDom.com dostępna jest pod adresem internetowym www.b2b.skandynawskidom.com.

4.    Platforma B2B.SkandynawskiDom.com prowadzona jest przez spółkę FIRMA DENIX Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Dzierżoniowie (58-200) ul. Strumykowa 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydz. Gosp. KRS, pod numerem KRS 0000612387, NIP 8822123879, BDO 000404871, REGON 364198313; adres poczty elektronicznej: [email protected], numer telefonu kontaktowego: +48 74 831 11 76(opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora), nr rachunku bankowego: 54 1020 1068 0000 1602 0370 1976.

5.    Platforma B2B.SkandynawskiDom.com oferuje Klientom możliwość przeglądania Produktów, nabywania Produktów oraz inne funkcjonalności opisane poniżej w Regulaminie. 

6.    Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Zdjęcia i opisy umieszczane pod poszczególnymi Produktami pochodzą od Sprzedawcy bądź podmiotów trzecich, np. producentów lub dystrybutorów. Zdjęcia Produktów mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu Produktu. 

7.    Platforma B2B.SkandynawskiDom.com ma prawo do wprowadzania nowych i usuwania niedostępnych Produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wprowadzania w nich zmian w sposób nienaruszający praw Klienta oraz udzielania indywidualnych rabatów lub przyznawania tzw. „gratisów”. 

8.    Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych w ramach Kont oraz działanie Platformy B2B.SkandynawskiDom.com w sposób ciągły i poprawny.

9.    Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta oraz w celu złożenia przez Klienta zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym. 

10. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.b2b.skandynawskidom.com. Na żądanie Kupującego Sprzedawca prześle mu treść regulaminu drogą elektroniczną – na wskazany przez Kupującego adres e-mail.

 

§ 2 Definicje

1.    Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

·      Aktywacja –czynność faktyczną dokonywaną przez Osobę upoważnioną do zakupów, zgodnie z Regulaminem, po dokonaniu której może ona, przy pomocy aktywnego Konta Klienta korzystać ze wszystkich funkcjonalności Platformy B2B.SkandynawskiDom.com;

·      Cena – cena umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym. Cena jest wyrażona w złotych polskich. Cena Produktu podana jest jako cena netto oraz jako cena brutto (tj. wraz z podatkiem VAT) i umieszczona jest w ramach informacji o Produkcie na Stronie Internetowej Platformy. Podane ceny nie uwzględniają Kosztów Dostawy;

·      Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18.01.1951r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1920 t.j.);

·      Dostawa – czynność faktyczna polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Kuriera, Produktu określonego w zamówieniu;

·      Formularz Kontaktowy – dostępny na Platformie B2B.SkandynawskiDom.com formularz umożliwiający wysyłanie wiadomości do Sprzedawcy;

·      Formularz Rejestracji – dostępny na Platformie B2B.SkandynawskiDom.com formularz umożliwiający utworzenie Konta Klienta;

·      Formularz Zamówienia – dostępny na Platformie B2B.SkandynawskiDom.com formularz, umożliwiający Kupującemu złożenie Zamówienia i jego realizację po założeniu Konta Klienta;

·      Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Osobę upoważnionych do zakupów podczas Rejestracji Konta Klienta na Platformie B2B.SkandynawskiDom.com, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta na Platformie B2B.SkandynawskiDom.com;

·      Klient  lub Kupujący –przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, dokonujący zakupów na cele związane bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową, zarejestrowanego jako Klient;

·      Konto Klienta – indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, na wniosek Klienta będącego Przedsiębiorcą podczas Rejestracji. Konto Klienta umożliwia korzystanie z funkcjonalności i dokonywanie zakupów na Platformie B2B.SkandynawskiDom.com;

·      Konsument - Klient będący osobą fizyczną, która zawiera umowę sprzedaży za pośrednictwem Platformy B2B.SkandynawskiDom.com ze Sprzedawcą niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Pojęcie Konsumenta i uprawnienia stąd wynikające przysługują także osobie fizycznej (Klientowi) zawierającej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Platformy B2B.skandynawskidom.com umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

·      Koszt Dostawy – opłata za Dostawę produktu do Klienta. Koszty realizacji Dostawy Zamówienia są ustalane indywidualnie i podawane przez Sprzedającego podczas składania Zamówienia przez Klienta. Podany Koszt Dostawy oznaczony jest w złotych polskich oraz jest jednocześnie podany w kwocie netto i brutto. W przypadku, gdy z uwagi na zawartość składanego zamówienia nie jest możliwym określenie standardowych Kosztów Dostawy wówczas Sprzedawca skontaktuje się niezwłocznie, nie później niż w kolejnym dniu roboczym po złożeniu zamówienia, w celu przekazania informacji o Koszcie Dostawy;

·      Kurier – oznacza przedsiębiorcę zajmującego się zawodowo usługami przewozowymi, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Produktów do Klienta.

·      Login – alternatywnie, według wyboru Klienta: adres e-mail lub numer telefonu podane przez Klienta podczas Rejestracji;

·      Osoba upoważniona do zakupów - osoba fizyczna, na rzecz której zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którą zawarta może być Umowa sprzedaży. Osoba upoważniona do zakupów może dokonywać zakupów na Platformie B2B.SkandynawskiDom.com w imieniu Klienta będącego Przedsiębiorcą, który dokonał jej upoważnienia;

·      Platforma B2B.SkandynawskiDom.com (Platforma) – platforma internetowa znajdującą się na Stronie Internetowej Platformy, na którą składają się elementy graficzne oraz oprogramowanie umożliwiające prezentację Produktów oraz składanie i ewidencjonowanie Zamówień Klienta;

·      Produkt – rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć poprzez stronę internetową Platformy B2B.SkandynawskiDom.com;

·      Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej 
w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej;

·      Rejestracja – czynność faktyczna (wysłanie formularza) dokonana przez Klienta będącego Przedsiębiorcą na stronie www.b2b.skandynawskidom.com, w wyniku której utworzone zostaje Konto Klienta;

·      Regulamin – niniejszy regulamin, który został zaakceptowany w trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego przed rejestracją na Platformie B2B.SkandynawskiDom.com lub regulamin po zmianach obowiązujący z chwilą wejścia w życie tych zmian;

·      Sprzedawca - FIRMA DENIX Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Dzierżoniowie (58-200), 
ul. Strumykowa 2, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydz. Gosp. KRS, pod numerem KRS 0000612387, NIP 8822123879, BDO 000404871, REGON 364198313;

·      Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 t.j.)  zawarta na odległość za pośrednictwem Platformy B2B.SkandynawskiDom.com, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą;

·      Zamówienie – oferta złożona Sprzedawcy przez Klienta obejmująca nabycie wybranych Produktów, składana na zasadach określonych w Regulaminie. Oferta dotyczy Produktów wymienionych w przesłanym do Sprzedawcy Formularzu Zamówienia.

 

§ 3 Ogólne warunki korzystania ze Platformy B2B.SkandynawskiDom.com

1.    Wszelkie prawa do Platformy B2B.SkandynawskiDom.com, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Platformy, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Platformy (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Platformy w celach prezentacji Produktów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

2.    Zabronione jest kopiowanie i modyfikowanie zawartości strony internetowej Platformy bez pisemnej zgody Sprzedawcy.

3.    Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Platformy B2B.SkandynawskiDom.com. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, że Klient dopuszcza się takich działań, bez uszczerbku dla innych uprawnień Klienta wynikających z Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, Sprzedawca może zablokować Konto Klienta do czasu ustania tych działań.

4.    W wypadku, gdy Klient zmienił swoje dane wskazane podczas Rejestracji, w tym w szczególności adres e-mail lub adres korespondencyjny i nie poinformował o tym fakcie Sprzedawcy, wszelka komunikacja lub korespondencja będzie kierowana do Klienta według dotychczasowych danych zgłoszonych przez Klienta podczas Rejestracji. Klient ma możliwość każdorazowego zawiadomienia Sprzedawcy o zmianie swoich danych, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontaktowy Sprzedawcy.

5.    Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Platformy B2B.SkandynawskiDom.com, Strony Internetowej Platformy lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedawcy.

6.    Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Platformy B2B.SkandynawskiDom.com wyłącznie we własnym imieniu. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Platformy B2B.SkandynawskiDom.com w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy.

            

§ 4 Wymagania techniczne

1.    Korzystanie ze Platformy B2B.SkandynawskiDom.com wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, odpowiednich wymagań technicznych. 

2.    Wymagania techniczne korzystania z usług Platformy B2B.SkandynawskiDom.com, które powinien spełniać Klient:

·        Posiadanie aktywnego połączenia z siecią Internet;

·        Posiadanie urządzenia końcowego z zainstalowaną przeglądarką internetową Internet Explorer 8, Google Chrome 15, Mozilla Firefox 7, Opera 11 lub ich nowszej wersji z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript, obsługującą CSS i Cookies;

·        Posiadanie ekranu z minimalną rozdzielczością 1024x768

3.    W celu złożenia Zamówienia na Platformie B2B.SkandynawskiDom.com oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Platformy, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

 

§ 5 Rejestracja

1.    Korzystanie ze Platformy B2B.SkandynawskiDom.com i składanie Zamówień jest dostępne wyłącznie za pośrednictwem Konta.

2.    W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.

3.    W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić Formularz Rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Platformy i przesłać wypełniony Formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w Formularzu Rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient podaje swoje imię i nazwisko, dane firmy, nr telefonu, adres e-mail oraz dane teleadresowe, zaś w przypadku podmiotów niebędących osobami fizycznymi dodatkowo wymagane jest podanie imienia i nazwiska osoby uprawnionej 
do reprezentacji tego podmiotu.

4.    Sprzedawca, po dokonaniu sprawdzeń umocowania do reprezentacji oraz założeniu Klientowi konta w systemie ERP,  przesyła Klientowi e-mail z potwierdzeniem założenia Konta zawierający link aktywacyjny. 

5.    Umowa z Klientem o korzystanie z Platformy B2B.SkandynawskiDom.com zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Sprzedawcę wiadomości o kliknięciu linku aktywacyjnego. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

6.    Hasło do Konta ustanawiane jest przy rejestracji, ma charakter poufny i nie może być udostępnione osobom trzecim. 

7.    Klient ponosi odpowiedzialność za działania podejmowane przy pomocy jego Konta oraz wszelkich osób, które posiadają login i hasło do Konta.

8.    W trakcie wypełniania Formularza Rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu. 

9.    W trakcie wypełniania Formularza Rejestracyjnego, Osoba upoważniona do zakupów może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych. W takim przypadku, Sprzedawca wyraźnie informuje, o celu zbierania danych osobowych, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych uwzględnia, iż:

·        Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Osoby upoważnionej do zakupów. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listownie;

·        Osobie upoważnionej do zakupów, której dotyczą dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści oraz poprawiania danych osobowych;

·        powierzenie Sprzedawcy danych osobowych następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu Rejestracyjnym.

10. W trakcie wypełniania Formularza Rejestracyjnego, Osoba upoważniona do zakupów może wyrazić zgodę na przetwarzanie innych danych niż osobowe w celach marketingowych, obejmujące m.in.: informacje o transakcjach pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, w szczególności o wartości obrotów w poszczególnych okresach, determinującej przyporządkowanie danego klienta do określonej kategorii, np. klient „top” lub klient innej kategorii, informacje o nabywanych Produktach.

 

 

§ 6 Zamówienia

 

1.    Osoba upoważniona do zakupów może składać Zamówienia na Platformie  B2B.SkandynawskiDom.com w imieniu własnym jako Konsument lub Przedsiębiorca, a  także w imieniu i na rzecz Klienta będącego Przedsiębiorcą, który w toku Rejestracji założył Konto Klienta.

2.    Z chwilą rejestracji Konta Klienta, Klient będący Przedsiębiorcą ponosi pełną odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z Umów sprzedaży zawartych w jego imieniu i na jego rzecz przez Osobę upoważnioną do zakupów.

3.    Sprzedawca wskazuje, że opisy Produktów, Ceny oraz wszelkie inne informacje umieszczone na Platformie B2B.SkandynawskiDom.com nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do składania ofert nabycia Produktów przez Klienta.

4.    Klient kompletuje Zamówienie poprzez wybranie Produktów na Platformie B2B.SkandynawskiDom.com. 

5.    Klient ma możliwość wybrania liczby Produktów, które chce dodać do Zamówienia. 

6.    Wybrane przez Klienta Produkty zostają przeniesione do „koszyka” Klienta. 

7.    Koszty dostawy zostaną dodane do wartości Zamówienia, o czym Kupujący zostanie poinformowany przy wyborze sposobu dostawy.

8.    Po skompletowaniu Zamówienia, w celu złożenia Zamówienia, należy kliknąć na ikonę „Przejdź do płatności” widoczną na Platformie B2B.SkandynawskiDom.com a następnie wybrać adres dostawy oraz sposób płatności i kliknąć „Podsumowanie płatności”. Zamówienie Klienta zostanie przesłane do Sprzedawcy, który weryfikuje zamówienie (dostępność, ceny), określa koszt transportu, po czym zatwierdza zamówienie. 

9.    Po zatwierdzeniu zamówienia Sprzedawca wysyła do Klienta maila z informacją o zatwierdzeniu zamówienia. 

10. Po otrzymaniu maila potwierdzającego Klient dokonuje płatności. 

11. Sprzedawca może organizować promocje i wyprzedaże dla Klientów, o czym będzie z wyprzedzeniem informować na stronach Platformy B2B.SkandynawskiDom.com.

12. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych lub pochodzących z wyprzedaży, których ilość jest ograniczona, realizacja Zamówień uzależniona jest od dostępności zamówionych Produktów 
i kolejności wpłynięcia Zamówień do Sprzedawcy.

13. Każdorazowa sprzedaż jest dokumentowana fakturą VAT. Faktury mogą być wysyłane do Klienta drogą elektroniczną (na wskazany adres email) lub w formie tradycyjnej są dokładane do przesyłki.

14. Z zastrzeżeniem pozostałych zapisów Regulaminu, własność Produktu przechodzi na Kupującego 
z chwilą uiszczenia Ceny. 

15. Klient może składać zamówienia na Platformie B2B.SkandynawskiDom.com przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem Strony Internetowej Platformy.

16. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Produktów będących przedmiotem zamówienia, w imieniu własnym albo w imieniu i na rzecz Klienta, który nie jest osobą fizyczną, który uprzednio dokonał Rejestracji jego Konta Klienta.

17. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia przez Klienta zamówienia. Następnie Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w punkcie powyżej. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest równocześnie momentem zawarcia Umowy sprzedaży.

18. Przy dokonywaniu płatności za nabyte Towary, wymienione w Załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2020 poz. 106 t.j. ze zmianami), które to płatności udokumentowane są fakturą, w której kwota należności ogółem przekracza 15 000 zł brutto lub równowartość tej kwoty - podatnicy są obowiązani zastosować mechanizm podzielonej płatności, zgodnie z obowiązującymi przepisami, o ile ma on zastosowanie wobec Klienta składającego zamówienie.

19. Faktura wystawiona przez Sprzedawcę, o której mowa powyżej, powinna zawierać wyrazy: “mechanizm podzielonej płatności”. Strony takiej transakcji, obowiązane są posiadać rachunek rozliczeniowy, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U z 2020 r., poz. 1896 t.j. ze zmianami), lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej otwarty w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, prowadzone w walucie polskiej.

 

 

§ 7 Zasady płatności

 

1.    Ceny na Stronie Internetowej Platformy zamieszczone przy danym Produkcie:

·        Wyrażone są w wartości netto oraz brutto (tj. wraz z podatkiem VAT) i określone są w złotych polskich;

·        nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy.

2.    Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia określona jest każdorazowo w „KOSZYKU”, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy Dostawy oraz określeniu formy płatności.

3.    Klient realizuje płatność za zamówione Produkty poprzez dokonanie przelewu na rachunek Sprzedawcy.

4.    Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Platformy o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.

5.    W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności całości ceny w terminie, o którym mowa 
w punkcie powyżej, Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu.  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy winno być złożone 
w terminie do 30 dni od dnia zaistnienia przyczyny uzasadniającej złożenie takiego oświadczenia.

 

§ 8 Dostawa

1.    Platforma B2B.SkandynawskiDom.com realizuje Zamówienia wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.    Platforma B2B.SkandynawskiDom.com dostarcza Klientowi Produkty za pośrednictwem zewnętrznego Kuriera.

3.    Klient określa miejsce dostawy w trakcie składania Zamówienia.

4.    Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Platformy informację o liczbie Dni Roboczych, potrzebnych do realizacji Zamówienia.

5.    Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Platformy liczony jest 
od momentu dokonania płatności przez Klienta i zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy. 

6.    W dniu wysłania Produktu do Klienta, przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

7.    Klient ma obowiązek sprawdzić niezwłocznie przy odbieraniu towaru, czy Produkt nie posiada uszkodzeń mechanicznych powstałych w transporcie oraz czy wydany Produkt jest zgodny 
z Zamówieniem. 

8.    Klient lub osoba odbierająca przesyłkę w lokalu Klienta ma obowiązek własnoręcznym podpisem pokwitować Kurierowi odbiór Produktu. Przyjmuje się, że każda osoba czynna w lokalu Klienta jest osobą upoważnioną do odbioru Produktu. 

9.    Klient ma prawo żądać od pracownika Kuriera spisania właściwego protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.

10. W przypadku braku możliwości dostarczenia, kurier podejmie ponowną próbę dostawy Produktu. 

11. Jeżeli pomimo podjęcia próby ponownego dostarczenia Produktu, dostawa Zamówienia okaże się niemożliwa / Zamówienie nie zostanie dostarczone, Klient zobowiązany jest do zapłaty Sprzedawcy Kosztów dostawy oraz, w przypadku Produktów spożywczych, Ceny tych Produktów oraz kosztów ich utylizacji. 

12. Jeżeli pomimo obecności osoby uprawnionej do odbioru Zamówienia, niezasadnie odmawia ona przyjęcia Produktu, kurier nie podejmie ponownej próby dostarczenia Zamówienia i zastosowanie znajdzie punkt  powyżej.

13. Platforma B2B.SkandynawskiDom.com ma prawo do realizacji niepełnego Zamówienia, informując drogą mailową o powstałych brakach w Zamówieniu. W takiej sytuacji Klient jest uprawniony 
do odstąpienia od Zamówienia. Oświadczenie o odstąpieniu winno być złożone w terminie 14 dni od dnia przekazania Klientowi informacji o braku możliwości realizacji pełnego zamówienia.

 

 

§ 9 Zwroty 

 

1.    Klient będący Przedsiębiorcą nie ma prawa do zwrotu towarów, za wyjątkiem przypadku, 
gdy Klient jest Konsumentem, tj. Klientem, który jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, który zawarł umowę na odległość, bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada dla niego charakteru zawodowego.

2.    Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do rezygnacji z Zamówienia (odstąpienia od umowy) poprzez nieprzyjęcie zamówionej przesyłki. Szczegółowe zasady postępowania zawarte są w § 10.

 

 

§ 10 Prawo odstąpienia od umowy

 

1.    Klientowi będącemu Konsumentem, przysługuje prawo do odstąpienia od niej w terminie 14 dni, bez podawania przyczyny. 

2.    Klientowi przysługuje prawo do częściowego odstąpienia od umowy co do pojedynczego lub kilku Produktów sprzedanych w ramach jednego Zamówienia. 

3.    Prawo do odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umowy, której przedmiot świadczenia obejmuje produkty dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

4.    Prawo odstąpienia jest realizowane poprzez złożenie Sprzedawcy jednoznacznego oświadczenia. 

5.    Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Klient lub wskazana przez niego osoba inna niż przewoźnik, weszła w posiadanie Produktów objętych Zamówieniem. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

6.    Oświadczenie może zostać złożone poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Sprzedawcy. Jeżeli Klient złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłając wiadomość e-mail, Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie takiego oświadczenia przesyłając mu wiadomość zwrotną. 

7.    W przypadku odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest zwrócić Produkty podlegające zwrotowi niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktów przed jego upływem. 

8.    Produkty powinny zostać zwrócone w stanie niezmienionym. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktów jeżeli wynika ono z korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów. 

9.    Klient ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Produktów.  

10. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania od Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym cenę zakupu Produktów objętych Zamówieniem wraz z kosztami dostawy (odpowiadającymi najtańszemu oferowanemu przez Platformę 2B2.SkandynawskiDom.com sposobowi dostarczenia. Jeżeli Klient będący Konsumentem wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi będącemu Konsumentem poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Produktów, których dotyczy odstąpienie od umowy lub dostarczenia przez Klienta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

 

§ 11 Uprawnienia Klientów będących Konsumentami z tytułu Rękojmi

1.    Sprzedawca zapewnienia dostawę Produktu, pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta będącego Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży we własnym imieniu, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2.    Jeżeli Produkt ma wadę, Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży we własnym imieniu, może:

·      Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu 
na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia;

·      Żądać wymiany Produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynieniu żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

3.    Klient będący Konsumentem, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest proszony 
o dostarczenie rzeczy wadliwej na adres Sprzedawcy. Koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

4.    Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Produktu. Jeżeli Klient żądał wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Produktu lub usunięcia wady.

5.    Wszelkie reklamacje związane z Produktem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Celem rozpatrzenia reklamacji Produktu, Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży we własnym imieniu, powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Produkt do Sprzedawcy.

6.    Sprzedawca, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania pisma zawierającego reklamację ustosunkuje się na piśmie do reklamacji Produktu lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta będącego Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży we własnym imieniu.

7.    Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Sprzedawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć swój Login oraz opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w zgłoszeniu reklamacji.

8.    Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823 t.j.). 

 

§ 12 Uprawnienia Klientów będących Przedsiębiorcami z tytułu Rękojmi

1.    Sprzedawca odpowiada za wady Produktu względem Klienta będącego Przedsiębiorcą, który nie korzysta z uprawnień przysługujących Konsumentowi, na rzecz którego została zawarta Umowa sprzedaży, przez okres 1 roku od dnia Dostawy.

2.    W razie stwierdzenia wad Produktu po przyjęciu Dostawy, Klient będący Przedsiębiorcą ma prawo do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi. W celu złożenia reklamacji Klient będący Przedsiębiorcą powinien zawiadomić Sprzedawcę o tym fakcie, niezwłocznie po stwierdzeniu wad. Zawiadomienie takie powinno zostać wysłane do Sprzedawcy na jego adres mailowy. 
Do zawiadomienia powinna zostać dołączona kopia dowodu zakupu.

3.    Klient będący Przedsiębiorcą powinien niezwłocznie tj. nie później niż w terminie 7 dni przesłać reklamowany Produkt do Sprzedawcy. Ponadto, do przesyłki ze zwracanym Produktem, Klient powinien dołączyć oryginał dowodu zakupu Produktu. Klient przesyła do Sprzedawcy, reklamowany z tytułu rękojmi Produkt na własny koszt.

4.    Reklamacja z tytułu rękojmi zgłoszona przez Klienta będącego Przedsiębiorcą zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Sprzedawcę. O uznaniu albo nieuznaniu reklamacji z tytułu rękojmi, Klient zostanie powiadomiony przy pomocy poczty elektronicznej, na adres podany podczas Rejestracji.

5.    W przypadku uznania reklamacji Produktu za uzasadnioną, Sprzedawca zwróci Klientowi będącemu Przedsiębiorcą poniesione, uzasadnione i należycie udokumentowane koszty wysłania reklamacji oraz zgodnie z żądaniem Klienta wymieni Produkt na nowy albo zwróci za niego pełną należność.

6.    W przypadku uznania reklamacji Produktu za nieuzasadnioną, Sprzedawca odsyła reklamowany Produkt do Klienta będącego Przedsiębiorcą na jego koszt.

 

 

§ 13 Gwarancja

 

1.    Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Produktu bądź dystrybutora. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane Produkty.

2.    W wypadku Produktów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie Internetowej Platformy. W przypadku braku odrębnej informacji w tym zakresie gwarancja nie przysługuje.

 

 

§ 14 Usługi

 

1.    Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:

·        Prowadzenie Konta Klienta;

·        Newsletter;

·        Formularz Kontaktowy.

2.    Wskazane w punkcie powyżej usługi świadczone są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

3.    Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

4.    Usługa Prowadzenie Konta Klienta, dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie.

5.    Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który podczas Rejestracji zaznaczy odpowiednie pole w Formularzu Rejestracyjnym oraz wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu Formularz udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Platformy. Po przesłaniu wypełnionego Formularza, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w przesłanym Formularzu potwierdzenie przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.

6.    Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę 
do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.

7.    Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności:

·      informację o nadawcy,

·      wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki,

·      informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.

8.    Usługa Formularz Kontaktowy, polega na wysłaniu za pomocą Formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Platformy wiadomości do Sprzedawcy.

9.    Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem dezaktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.

10. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.

11. Osoba upoważniona do zakupów, która dokonała Rejestracji może zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia Konta Klienta, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta, Sprzedawca może je usunąć w okresie do 14 (czternaście) dni od zgłoszenia żądania.

12. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Platformy lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w Formularzu Rejestracyjnym.

 

 

§ 15 Odpowiedzialność

 

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat.

 

 

§ 16 Dane osobowe

1.    Administratorem danych osobowych Klientów jest FIRMA DENIX Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Dzierżoniowie (58-200) ul. Strumykowa 2, KRS 0000612387.

2.    We wszelkich kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Sprzedawcę, można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: 

·        Listownie: adres jak wyżej,

·        Email: [email protected]

3.    Sprzedawca będzie przetwarzać pozyskane dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umowy, w szczególności realizacji sprzedaży, Zamówień i dostawy, rozliczeń, obsługi reklamacji oraz zgłoszeń a także do zawiadamiania Klienta w przypadku zaistnienia konieczności wycofania ze sprzedaży Produktów niezgodnych z wymogami prawa Unii Europejskiej. 

4.    Sprzedawca będzie przetwarzać pozyskane dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne 
do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych, tj. przepisy prawa wymagają przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych, np. wystawianie faktur i przechowywanie ich przez określony czas.

5.    Sprzedawca będzie przetwarzać pozyskane dane osobowe w celach wskazanych poniżej, 
na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, przez co należy rozumieć: 

·        cele analityczne lub statystyczne – Sprzedawca wykorzystuje je do analiz finansowych 
i sprzedażowych na potrzeby wewnętrznego raportowania i wyznaczania optymalnych kierunków rozwoju; 

·        obsługę ewentualnych roszczeń z tytułu prowadzonej działalności – dochodzenie należnych Sprzedawcy roszczeń lub obronę przed zgłaszanymi roszczeniami; 

6.    Jeśli Klient wyrazi na to zgodę, Sprzedawca będzie kierować do Klienta treści marketingowe za pośrednictwem poczty e-mail i/lub telefonu a także przesyłać ankiety badania satysfakcji Klientów w celu poprawy jakości usług. 

7.    Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym ze Sprzedawcą lub podwykonawcom w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług dopasowanych do potrzeb Klienta, w szczególności dostawcom usług i systemów informatycznych, agencjom marketingowym, przewoźnikom, firmom kurierskim i pocztowym, drukarniom, bankom 
i instytucjom płatniczym, dostawcom usług consultingowych, prawnych, windykacyjnych 
lub audytowych, podmiotom świadczącym usługi promocji sprzedaży, usługi badania rynku 
i opinii. 

8.    Sprzedawca nie korzysta z usług podmiotów zewnętrznych prowadzących działalność poza terytorium Unii Europejskiej.

9.     Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia bądź ustania współpracy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, w szczególności zamknięcia Konta, chyba że obowiązujące przepisy prawa (np. podatkowego) wymagają od Sprzedawcy ich dłuższego przechowywania. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń 
lub obrony przed takimi roszczeniami. 

10. W przypadku marketingu bezpośredniego (e-mail i/lub telefon) dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez Klienta zgody (wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania). 

11. Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. Klientowi przysługuje ponadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, w tym profilowania, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją Klienta. 

12. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody Klienta, to jej wyrażenie jest dobrowolne i można ją wycofać w dowolnym momencie, zawiadamiając o tym Sprzedawcę. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Nieudzielenie lub cofnięcie zgody nie wywiera dla Klienta żadnych niekorzystnych konsekwencji. 

13. Korzystanie z naszych usług oraz podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą i bez ich podania nie będzie możliwe jej zawarcie, w tym założenie Konta na Platformie 2B2.Skandynawski.Dom.com. Podanie danych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne. 

14. Dane osobowe mogą podlegać profilowaniu. Takie przetwarzanie danych ułatwia Sprzedawcy lepsze poznanie zainteresowań i potrzeb Klienta oraz umożliwia Sprzedawcy uwzględnianie tych potrzeb i podejmowanie odpowiednich działań, np. komunikowanie się z Klientem w sposób zindywidualizowany. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, tj. bez ingerencji człowieka. 

15. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę są opisane 
w „Polityce prywatności” dostępnej na stronie internetowej www.b2b.skandynawskidom.com.

 

§ 17 Pasywne zbieranie informacji – pliki cookies

1.    Podczas poruszania się po stronie internetowej Platformy B2B.SkandynawskiDom.com pewne anonimowe informacje mogą zostać zebrane w sposób pasywny (to znaczy bez ich aktywnego przekazania przez użytkownika), przy zastosowaniu różnych technologii, takich jak pliki cookies, znaczniki internetowe czy pliki „Web beacon” oraz przez zbieranie danych nawigacyjnych (za pomocą plików rejestrów, rejestrów serwera czy mechanizmu „clickstream”. 

2.    Przeglądarka internetowa automatycznie przekazuje do tej strony pewne anonimowe informacje, takie jak adres URL strony, z której użytkownik korzystał bezpośrednio wcześniej oraz adres IP i wersję przeglądarki internetowej zainstalowanej na komputerze użytkownika. Strona ta może także pobierać anonimowe informacje z komputera użytkownika za pomocą plików cookies, znaczników internetowych lub plików „Web beacon”. Istnieje możliwość ustawienia w przeglądarce, aby informowała ona, kiedy wysyłany jest plik cookies lub aby odrzucała ona wszystkie pliki cookies, jednak bez włączonej opcji obsługi plików cookies pewne funkcje tej strony mogą nie działać lub działać w sposób nieprawidłowy. 

3.    Zebrane w pasywny sposób anonimowe informacje Administrator będzie wykorzystywać w celu zapewnienia odwiedzającym stronę lepszej obsługi, dostosowania strony do ich preferencji, kompilowania i analizowania danych statystycznych i trendów, administrowania stroną i jej doskonalenia. Takie informacje nie są łączone z danymi osobowymi zebranymi w inny sposób na stronie, o ile użytkownik nie wyrazi na to zgody. 

4.    Szczegółowe informacje na temat plików cookies opisane są w zakładce „Polityka prywatności” dostępnej na stronie www.b2b.skandynawskidom.com.

 

§ 18 Naruszenia

W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu lub przepisów prawa, Sprzedawca może usunąć Konto, zablokować Konto lub usunąć treści danego Klienta. Zastosowane środki będą adekwatne do naruszenia o czym Klient zostanie poinformowany.

 

§ 19 Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży)

1.    Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

2.    Klient, na rzecz którego Osoba upoważniona do zakupów dokonała Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez zgłoszenie Sprzedawcy żądania usunięcia Konta Klienta, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.

3.    Po zamknięciu Konta Klienta korzystanie z Konta staje się niemożliwe.

4.    Sprzedawca, wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie 
do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

 

§ 20 Postanowienia końcowe

1.    Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa.

2.    Treść Regulaminu jest dostępna na stronie www.b2b.skandynawskidom.com

3.    Wszelkie spory wynikające z realizacji Zamówienia, w przypadku braku polubownego rozwiązania, będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

4.    Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

5.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania na Stronie Internetowej Platformy. Sprzedawca poinformuje Klienta na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z  postanowieniami §19.

6.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.05.2021 r.